Išči

Svetniška vprašanja

Svetniško vprašanje: most čez Slomščico na Brezju

Glede vzpostavitve mostu čez Slomščico za starejša krajana Brezja ob Slomu sem 5. 2. 2021 naslovila vprašanje na Občino Šentjur. Čeprav sta krajana že večkrat izpostavila prošnjo, da se do njune hiše uredi dovoz čez potok, prošnja še ni bila uslišana. V hiši prebivata 101 let stara gospa in njen sin, ki se bliža 70. letu starosti. Trenutna ureditev ceste ne omogoča dostopa reševalnega vozila ali osebnega vozila. Vsak odhod gospe od doma, na primer za obiske zdravnika, je otežen, saj je do vozila potrebno prehoditi oz. jo prenesti nekje 500m. Prav tako ni možen dostop dostavnega vozila ali traktorja s prikolico drv. Le-te odložijo na drugi strani potoka in jih je potrebno nato s samokolnico prevažati do hiše, kar za starejše osebe predstavlja velik problem.

Zaradi socialnega in ekonomskega položaja si krajana normalnega prehoda čez potok ne zmoreta urediti sama, kar jima otežuje bivanje v že tako skromnem domu. Na Občino sem zato naslovila pobudo, da pristojne službe na občini Šentjur nemudoma pristopijo k urejanju opisane problematike in v čimkrajšem možnem času izvedejo rekonstrukcijo mustu čez Slomščico. 

Občina je v svojem odgovoru zatrdila, da s problematiko ni bila seznanjena, da se je pa obravnavala v KS Grobelno. Čeprav je Občina torej vedela, da se tematika obravnava v KS Grobelno, ni posredovala k hitrejši rešitvi. Glede nadaljnje rešitve je bil podan zelo splošen odgovor: “/.../ bomo skušali zadevo razrešiti.” Na žalost do konca Septembra 2021 še ni bilo storjeno nič.

Svetniško vprašanje: cesta Kameno - Primož

Krajani Kamenega in Primoža so se name obrnili s prošnjo, da na Občino naslovim vprašanje o obnovi ceste LC 396211 Kameno - Primož. Vprašanje sem postavila 15. 6. 2021, v njem sem naslovila dejstvo, da je cesta v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest že nekaj let. Cesta je v zelo slabem stanju, povezuje pa Šentjur, Primož in državno cesto Dole - Ponikva. Zaradi slabega stanja je nevarna za vožnjo in nepregledna. Še posebej nevarna je, ker jo redno uporabljajo tudi otroci za vsakodnevno pot do OŠ Franja Malgaja s kolesom ali peš, širina ceste pa ne dovoljuje, da se jim avti učinkovito umaknejo. Cesto je zato potrebno nujno modernizirati. Občino sem zato vprašala, v kateri fazi je projekt modernizacije omenjene ceste in kdaj se bodo dela na tej cesti vendarle začela?

Občina je odgovorila skopo, tudi rešitve ni podala. Lokalno cesto je uvrstila v plan investicijskega vzdrževanja lokalnih cest zaradi morebitne izgradnje kanalizacije. Kot razlog za uničevanje ceste je navedla gradnjo novih hiš ob cesti, in s tem preložila odgovornost na krajane. Prav tako je navedla, da se vzdržuje prevoznost, kar pa ni dovolj za varnost vseh udeleženih v prometu, še posebej šoloobveznih otrok.

Svetniško vprašanje: poplavnost v Loki

Glede ureditve mostu na cesti Loka pri Žusmu – Dobrina sem 27. 12. 2019 naslovila svetniško vprašanje in pobudo na Občino Šentjur. Zaradi neustreznega stanja mostu se pod njim nabirajo naplavine, to pa ogroža protipoplavno varnost. Krajanom je že večkrat poplavilo kletne prostore, delavnice in gospodarska poslopja, Občina pa problematike ne naslavlja učinkovito. V svetniški pobudi sem predlagala:
  • da se upravljavca/vzdrževalca ceste Loka pri Žusmu-Dobrina nemudoma seznani z neurejenostjo/nevzdrževanostjo mostov in se ga pozove, da redno čisti naplavine pod mostovi;
  • da Občina Šentjur, Krajevna skupnost Loka pri Žusmu in vzdrževalec ceste v čim krajšem času pristopijo k ureditvi mostu na cesti Loka pri Žusmu – Dobrina pri h.št. Loka pri Žusmu 94 (kar je bilo dogovorjeno že leta 2014);
  • da Občina Šentjur na Sektor območja Savinje naslovi prošnjo, da se območje Tinskega potoka vnese v načrt sanacij in protipoplavnih rešitev za leto 2020/21. Le tako bodo pristojne službe lahko pristopile k celoviti sanaciji ob omenjenem potoku (tudi Robičev graben) in protipoplavni rešitvi na tem območju.
Poleg tega sem na Občino naslovila še vprašanja v zvezi z idejnimi rešitvami sanacije, kdaj je bil opravljen napovedan terenski sestanek s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode in KS glede poplavne problematike na širšem območju KD Loka pri Žusmu in kateri so na terenskem sestanku dogovorjeni ukrepi glede omenjene problematike?

Občina je na omenjena vprašanja odgovorila zelo skopo, čeprav so bila postavljena v imenu krajanov, ki jim poplave zaradi neurejenega mostu redno povzročajo težave. V odgovoru je Občina navedla, da je vzdrževanje protipoplavne varnosti v pristojnosti države, kljub temu pa bi naj tudi občinski organi aktivno pristopali k reševanju problematike. Kako točno se to izvaja, s kakšnimi pristopi, financiranjem ali idejnimi rešitvami, ni bilo navedeno. 

Več svetniških vprašanj... 

...si lahko ogledate na spletni strani Občine Šentjur. Ob kliku na sejo se odpre spletna stran, na dnu katere najdete datoteko “odgovori na pobude in vprašanja.” Ta datoteka vsebuje vsa svetniška vprašanja in pobude, ter odgovore na le-te.

E-novice

Ostanite v stiku